Nghiệp vụ bàn

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
  Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về Phục vụ Bàn tại các Bar, khách sạn, nhà hàng....
Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về vệ sinh nhà hàng, chuẩn bị, trang trí bàn, phục vụ tiệc....
- Kỹ năng:
+ Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc phục vụ và trang trí bàn, thu dọn bàn dưới các hình thức...
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề phục vụ bàn. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
+ Sau khi học xong (nếu đạt yêu cầu) người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được công việc như nhân viên phục vụ Bàn.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:     
  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu
- Thời gian đào tạo: 03tháng
- Thời gian học tập: 10 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 350giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 16giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 5giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:
Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 350giờ
Thời gian học lý thuyết: 107 giờ; Thời gian học thực hành: 234giờ
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:      


Mó MH,MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

 

 

 

 

MH01

Tổng quan du lịch và khách sạn

15

15

-

 

MH02

Kỹ năng giao tiếp

15

15

-

 

MH03

Nghiệp vụ Bar (Pha chế)

110

34

73

3

MH04

Nghiệp vụ Bàn

210

43

161

6

 

Tổng

350

107

234

9

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề:.
- Tæng thêi gian dµnh cho c¸c m«n häc ®µo t¹o nghÒ 350 giê.
2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học hoặc thi tốt nghiệp:


TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

 

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp
lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

 

Không qúa: 5h