Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Mục tiêu khoá học:
- Nắm bắt các kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong văn phòng
- Cách thức soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp, …
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong văn phòng
- Cách thức sử dụng các thiết bị văn phòng.

Nội dung khóa đào tạo:
1. Tổng quan về thư ký
1.1 Chức năng, nhiệm vụ và phẩm chất của thư ký
- Vai trò, vị trí của người thư ký trong lao động của người lãnh đạo
- Những phẩm chất năng lực cần có của người thư ký
1.2 Những kỹ năng giao tiếp cơ bản của người thư ký
2. Những nhiệm vụ tổ chức công việc của người thư ký
2.1 Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo
- Những yêu cầu đối với thư ký trong quá trình tổ chức thông tin phục vụ lãnh đạo
- Xử lý thông tin
2.2 Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc thuộc một ngày làm việc của người thư ký
2.3 Kỹ năng tổ chức, tiến hành các cuộc họp, hội thảo, lễ hội
2.4 Kỹ năng tổ chức các chuyến đi khảo sát, đi công tác trong và ngoài nước
2.5 Kỹ năng tiếp khách và giao dịch qua điện thoại
3. Kỹ năng soạn thảo, biên tập văn bản và quản lý hồ sơ tài liệu tại văn phòng lãnh đạo
3.1 Soạn thảo văn bản hành chính
- Hình thức, thể thức, kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản nhà nước
3.2 Quản lý hồ sơ tài liệu tại văn phòng lãnh đạo
- Nghiệp vụ tư liệu
- Nghiệp vụ tra tìm tài liệu cho lãnh đạo
4. Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng: máy photocopy, máy scan, máy fax,…